900,000 تومان
  پست تلگرام: 20
  پست اینستاگرام: 20
  انتشار استوری: 10
  آنالیز شبکه:
  تامین امنیت:
  ربات اینستاگرام:
  هشتگ سازی:
  ادمین اختصاصی:
  بهبود کپشن:
  مشاوره تبلیغات:
  طراحی بنر:
  ادیت ویدئو:
  مدیریت دایرکت:
  مدت پلن (روز): 30
  گزارش کارشناس:
  بهای ماهانه: 900,000
  بهای سالانه: 9,999,000
ثبت سفارش
 
1,290,000 تومان
  پست تلگرام: 25
  پست اینستاگرام: 25
  انتشار استوری: 20
  آنالیز شبکه:
  تامین امنیت:
  ربات اینستاگرام:
  هشتگ سازی:
  ادمین اختصاصی:
  بهبود کپشن:
  مشاوره تبلیغات:
  طراحی بنر: 10
  ادیت ویدئو:
  مدیریت دایرکت:
  مدت پلن (روز): 30
  گزارش کارشناس:
  بهای ماهانه: 1,290,000
  بهای سالانه: 14,999,000
ثبت سفارش
 
1,890,000 تومان
  پست تلگرام: 30
  پست اینستاگرام: 30
  انتشار استوری: 30
  آنالیز شبکه:
  تامین امنیت:
  ربات اینستاگرام:
  هشتگ سازی:
  ادمین اختصاصی:
  بهبود کپشن:
  مشاوره تبلیغات:
  طراحی بنر: 10
  ادیت ویدئو: 2
  مدیریت دایرکت:
  مدت پلن (روز): 30
  گزارش کارشناس:
  بهای ماهانه: 1,890,000
  بهای سالانه: 21,999,000
ثبت سفارش
 
2,450,000 تومان
  پست تلگرام: 30
  پست اینستاگرام: 30
  انتشار استوری: 30
  آنالیز شبکه:
  تامین امنیت:
  ربات اینستاگرام:
  هشتگ سازی:
  ادمین اختصاصی:
  بهبود کپشن:
  مشاوره تبلیغات:
  طراحی بنر: 15
  ادیت ویدئو: 5
  مدیریت دایرکت:
  مدت پلن (روز): 30
  گزارش کارشناس:
  بهای ماهانه: 2,450,000
  بهای سالانه: 29,000,000
ثبت سفارش