کد تخفیف هاست

با کد تخفیف HOST50FR می توانید تمام هاست های رادیب را با 50% تخفیف تنها به مدت 10 روز تهیه بفرمایید ( + گواهی اس اس ال رایگان )

هاست لینوکس فرانسه RHEU1
 
12,000 تومان
  فضای هاست: 200MB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 4GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 2
  کنترل پنل: Directadmin
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 200MB
  آنتی دی داس: 3GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 12,000
  بهای سالانه: 130,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس فرانسه RHEU2
 
15,000 تومان
  فضای هاست: 350MB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 4GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 2
  کنترل پنل: Directadmin
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 350MB
  آنتی دی داس: 5GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 15,000
  بهای سالانه: 165,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس فرانسه RHEU3
 
18,000 تومان
  فضای هاست: 650MB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 6GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 3
  کنترل پنل: Directadmin
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 650MB
  آنتی دی داس: 8GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 18,000
  بهای سالانه: 200,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس فرانسه RHEU4
 
25,000 تومان
  فضای هاست: 1GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 8GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 3
  کنترل پنل: Directadmin
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 1GB
  آنتی دی داس: 12GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 25,000
  بهای سالانه: 275,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس فرانسه RHEU5
 
40,000 تومان
  فضای هاست: 3GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 16GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 4
  کنترل پنل: Directadmin
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 3GB
  آنتی دی داس: 8GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 40,000
  بهای سالانه: 450,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس فرانسه RHEU6
 
55,000 تومان
  فضای هاست: 7GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 8GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 6
  کنترل پنل: Directadmin
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 7GB
  آنتی دی داس: 25GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 55,000
  بهای سالانه: 620,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس فرانسه RHEU7
 
100,000 تومان
  فضای هاست: 18GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 10GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 8
  کنترل پنل: Directadmin
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 18GB
  آنتی دی داس: 35GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 100,000
  بهای سالانه: 1,050,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس فرانسه RHEU8
 
200,000 تومان
  فضای هاست: 48GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 12GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 12
  کنترل پنل: Directadmin
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 48GB
  آنتی دی داس: 90GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 200,000
  بهای سالانه: 2,100,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس ایران RHI1
 
10,000 تومان
  فضای هاست: 250MB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: Iran
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 4GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 3
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 250MB
  آنتی دی داس: 4GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 10,000
  بهای سالانه: 110,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس ایران RHI2
 
15,000 تومان
  فضای هاست: 750MB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: Iran
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 4GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 3
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 750MB
  آنتی دی داس: 10GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 15,000
  بهای سالانه: 165,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس ایران RHI3
 
25,000 تومان
  فضای هاست: 2GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: Iran
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 8GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 3
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 2GB
  آنتی دی داس: 40GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 25,000
  بهای سالانه: 280,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس ایران RHI4
 
40,000 تومان
  فضای هاست: 4GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: Iran
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 8GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 5
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 4GB
  آنتی دی داس: 50GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 40,000
  بهای سالانه: 450,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس ایران RHI5
 
70,000 تومان
  فضای هاست: 8GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: Iran
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 8GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 5
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 8GB
  آنتی دی داس: 60GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 70,000
  بهای سالانه: 780,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس ایران RHI6
 
85,000 تومان
  فضای هاست: 12GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: Iran
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 16GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 5
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 12GB
  آنتی دی داس: 70GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 85,000
  بهای سالانه: 960,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس ایران RHI7
 
100,000 تومان
  فضای هاست: 16GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: Iran
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 16GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 7
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 16GB
  آنتی دی داس: 80GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 100,000
  بهای سالانه: 1,100,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس ایران RHI8
 
125,000 تومان
  فضای هاست: 20GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: Iran
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 16GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 7
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 20GB
  آنتی دی داس: 90GB