کد تخفیف هاست

با کد تخفیف ZYLMYKJ می توانید تمام هاست های رادیب را با 20% تخفیف تنها به مدت 10 روز تهیه بفرمایید ( + گواهی اس اس ال رایگان )

هاست لینوکس فرانسه RHEU1
 
14,000 تومان
  فضای هاست: 200MB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 4GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 2
  کنترل پنل: Directadmin
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 200MB
  آنتی دی داس: 3GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 14,000
  بهای سالانه: 150,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس فرانسه RHEU2
 
17,000 تومان
  فضای هاست: 350MB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 4GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 2
  کنترل پنل: Directadmin
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 350MB
  آنتی دی داس: 5GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 17,000
  بهای سالانه: 190,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس فرانسه RHEU3
 
20,000 تومان
  فضای هاست: 650MB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 6GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 3
  کنترل پنل: Directadmin
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 650MB
  آنتی دی داس: 8GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 20,000
  بهای سالانه: 215,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس فرانسه RHEU4
 
28,000 تومان
  فضای هاست: 1GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 8GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 3
  کنترل پنل: Directadmin
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 1GB
  آنتی دی داس: 12GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 28,000
  بهای سالانه: 310,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس فرانسه RHEU5
 
45,000 تومان
  فضای هاست: 3GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 16GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 4
  کنترل پنل: Directadmin
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 3GB
  آنتی دی داس: 8GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 45,000
  بهای سالانه: 505,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس فرانسه RHEU6
 
65,000 تومان
  فضای هاست: 7GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 8GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 6
  کنترل پنل: Directadmin
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 7GB
  آنتی دی داس: 25GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 65,000
  بهای سالانه: 735,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس فرانسه RHEU7
 
120,000 تومان
  فضای هاست: 18GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 10GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 8
  کنترل پنل: Directadmin
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 18GB
  آنتی دی داس: 35GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 120,000
  بهای سالانه: 1,340,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس فرانسه RHEU8
 
240,000 تومان
  فضای هاست: 48GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: France
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 12GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 12
  کنترل پنل: Directadmin
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 48GB
  آنتی دی داس: 90GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 240,000
  بهای سالانه: 2,650,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس ایران RHI1
 
12,000 تومان
  فضای هاست: 250MB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: Iran
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 4GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 3
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 250MB
  آنتی دی داس: 4GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 12,000
  بهای سالانه: 132,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس ایران RHI2
 
17,000 تومان
  فضای هاست: 750MB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: Iran
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 4GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 3
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 750MB
  آنتی دی داس: 10GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 17,000
  بهای سالانه: 192,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس ایران RHI3
 
27,000 تومان
  فضای هاست: 2GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: Iran
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 8GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 3
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 2GB
  آنتی دی داس: 40GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 27,000
  بهای سالانه: 305,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس ایران RHI4
 
45,000 تومان
  فضای هاست: 4GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: Iran
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 8GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 5
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 4GB
  آنتی دی داس: 50GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 45,000
  بهای سالانه: 490,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس ایران RHI5
 
75,000 تومان
  فضای هاست: 8GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: Iran
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 8GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 5
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 8GB
  آنتی دی داس: 60GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 75,000
  بهای سالانه: 840,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس ایران RHI6
 
95,000 تومان
  فضای هاست: 12GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: Iran
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 16GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 5
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 12GB
  آنتی دی داس: 70GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 95,000
  بهای سالانه: 1,050,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس ایران RHI7
 
110,000 تومان
  فضای هاست: 16GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: Iran
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 16GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 7
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 16GB
  آنتی دی داس: 80GB
  نسخه PHP: 5.6تا7.4
  بهای ماهانه: 110,000
  بهای سالانه: 1,250,000
ثبت سفارش
هاست لینوکس ایران RHI8
 
145,000 تومان
  فضای هاست: 20GB
  ترافیک ماهیانه:
  محل سرور: Iran
  پردازنده: 3.2GHZ
  رم سرور: 16GB
  تعداد ایمیل:
  تعداد دیتابیس: 7
  کنترل پنل: DA
  ساب دامین:
  پارک دومین:
  حجم دیتابیس: 20GB
  آنتی دی داس: 90GB