سرور مجازی ایران RVSI01
 • فضا: ‌ 25 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 50 گیگابایت
 • محل سرور: ایران
 • پردازنده: 3Core 2GHz
 • RAM: 2GB
 • کنترل پنل: ‌ انتخابی
 • تعداد آی پی: ‌ 1 عدد
 • دیتاسنتر: ‌ روند تازه

شروع از

82,900 تومان
ماهانه

سرور مجازی ایران RVSI02
 • فضا: ‌ 40 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 100 گیگابایت
 • محل سرور: ایران
 • پردازنده: 4Core 2.2GHz
 • RAM: 4GB
 • کنترل پنل: ‌ انتخابی
 • تعداد آی پی: ‌ 1 عدد
 • دیتاسنتر: ‌ روند تازه

شروع از

99,900 تومان
ماهانه

سرور مجازی ایران RVSI03
 • فضا: ‌ 90 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 150 گیگابایت
 • محل سرور: ایران
 • پردازنده: 4Core 2.3GHz
 • RAM: 8GB
 • کنترل پنل: ‌ انتخابی
 • تعداد آی پی: ‌ 1 عدد
 • دیتاسنتر: ‌ روند تازه

شروع از

179,900 تومان
ماهانه

سرور مجازی ایران RVSI04 - SSD
 • فضا: ‌ 40 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 100 گیگابایت
 • محل سرور: ایران
 • پردازنده: 4Core 2GHz
 • RAM: 4GB
 • کنترل پنل: ‌ انتخابی
 • تعداد آی پی: ‌ 1 عدد
 • دیتاسنتر: ‌ پارس آنلاین

شروع از

82,900 تومان
ماهانه

سرور مجازی ایران RVSI05 - SSD
 • فضا: ‌ 90 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 200 گیگابایت
 • محل سرور: ایران
 • پردازنده: 4Core 2.3GHz
 • RAM: 8GB
 • کنترل پنل: ‌ انتخابی
 • تعداد آی پی: ‌ 1 عدد
 • دیتاسنتر: ‌ پارس آنلاین

شروع از

159,900 تومان
ماهانه

سرور مجازی ایران RVSI06 - SSD
 • فضا: ‌ 130 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 100 گیگابایت
 • محل سرور: ایران
 • پردازنده: 6Core 2.6GHz
 • RAM: 12GB
 • کنترل پنل: ‌ انتخابی
 • تعداد آی پی: ‌ 1 عدد
 • دیتاسنتر: ‌ پارس آنلاین

شروع از

199,900 تومان
ماهانه

سرورهای حجم-ترافیک بالا ایران RVS01
 • فضا: ‌ 150 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 330 گیگابایت
 • محل سرور: ایران
 • پردازنده: Dual Core 2000
 • RAM: 4GB
 • کنترل پنل: ‌ انتخابی
 • تعداد آی پی: ‌ 1 عدد

شروع از

199,500 تومان
ماهانه

سرورهای حجم-ترافیک بالا ایران RVS02
 • فضا: ‌ 200 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 405 گیگابایت
 • پردازنده: Dual Core 2000
 • RAM: 6GB
 • محل سرور: ایران
 • کنترل پنل: ‌ انتخابی
 • تعداد آی پی: ‌ 1 عدد

شروع از

269,500 تومان
ماهانه

سرورهای حجم-ترافیک بالا ایران RVS03
 • فضا: ‌ 300 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 475 گیگابایت
 • محل سرور: ایران
 • پردازنده: Quad Core 2000
 • RAM: 8GB
 • کنترل پنل: ‌ انتخابی
 • تعداد آی پی: ‌ 1 عدد

شروع از

351,500 تومان
ماهانه

سرور مجازی حجم بالا اروپا RVS04
 • فضا: ‌ 150 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 400 گیگابایت
 • محل سرور: آلمان - فرانسه
 • پردازنده: Dual Core 2000
 • RAM: 4GB
 • کنترل پنل: ‌ انتخابی
 • تعداد آی پی: ‌ 1 عدد

شروع از

255,500 تومان
ماهانه

سرور مجازی حجم بالا اروپا RVS05
 • فضا: ‌ 200 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 500 گیگابایت
 • پردازنده: Dual Core 2000
 • RAM: 6GB
 • محل سرور: آلمان - فرانسه
 • کنترل پنل: ‌ انتخابی
 • تعداد آی پی: ‌ 1 عدد

شروع از

316,500 تومان
ماهانه

سرور مجازی حجم بالا اروپا RVS06
 • فضا: ‌ 300 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 600 گیگابایت
 • محل سرور: آلمان - فرانسه
 • پردازنده: Dual Core 2000
 • RAM: 8GB
 • کنترل پنل: ‌ انتخابی
 • تعداد آی پی: ‌ 1 عدد

شروع از

421,500 تومان
ماهانه

سرور اختصاصی RVSIBM01
 • فضا: ‌ 25 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 250 گیگابایت
 • محل سرور: آمستردام هلند
 • پردازنده: 1Core
 • RAM: 1GB
 • کنترل پنل: ‌ انتخابی
 • تعداد آی پی: ‌ 1 عدد

شروع از

169,500 تومان
ماهانه

سرور اختصاصی RVSIBM02
 • فضا: ‌ 25 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 250 گیگابایت
 • محل سرور: آمستردام هلند
 • پردازنده: 1Core
 • RAM: 4GB
 • کنترل پنل: ‌ انتخابی
 • تعداد آی پی: ‌ 1 عدد

شروع از

316,500 تومان
ماهانه

سرور اختصاصی RVSIBM03
 • فضا: ‌ 100 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ 250 گیگابایت
 • محل سرور: آمستردام هلند
 • پردازنده: 1Core
 • RAM: 4GB
 • کنترل پنل: ‌ انتخابی
 • تعداد آی پی: ‌ 1 عدد

شروع از

391,500 تومان
ماهانه

سرور مجازی OVH فرانسه RVSF01 - SSD
 • فضا: ‌ 30 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ نامحدود
 • محل سرور: فرانسه
 • پردازنده: 2Core 2GHz
 • RAM: 4GB
 • کنترل پنل: ‌ انتخابی
 • تعداد آی پی: ‌ 1 عدد
 • دیتاسنتر: ‌ OVH France

شروع از

132,900 تومان
ماهانه

سرور مجازی OVH فرانسه RVSF02 - SSD
 • فضا: ‌ 40 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ نامحدود
 • محل سرور: فرانسه
 • پردازنده: 3Core 2GHz
 • RAM: 6GB
 • کنترل پنل: ‌ انتخابی
 • تعداد آی پی: ‌ 1 عدد
 • دیتاسنتر: ‌ OVH France

شروع از

199,900 تومان
ماهانه

سرور مجازی OVH فرانسه RVSF03 - SSD
 • فضا: ‌ 80 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ نامحدود
 • محل سرور: فرانسه
 • پردازنده: 4Core 2GHz
 • RAM: 12GB
 • کنترل پنل: ‌ انتخابی
 • تعداد آی پی: ‌ 1 عدد
 • دیتاسنتر: ‌ OVH France

شروع از

369,900 تومان
ماهانه

سرور مجازی OVH فرانسه RVSF04 - NVMe
 • فضا: ‌ 30 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ نامحدود
 • محل سرور: فرانسه
 • پردازنده: 2Core 2GHz
 • RAM: 4GB
 • کنترل پنل: ‌ انتخابی
 • تعداد آی پی: ‌ 1 عدد
 • دیتاسنتر: ‌ OVH France

شروع از

159,900 تومان
ماهانه

سرور مجازی OVH فرانسه RVSF05 - NVMe
 • فضا: ‌ 40 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ نامحدود
 • محل سرور: فرانسه
 • پردازنده: 3Core 2.2GHz
 • RAM: 6GB
 • کنترل پنل: ‌ انتخابی
 • تعداد آی پی: ‌ 1 عدد
 • دیتاسنتر: ‌ OVH France

شروع از

209,900 تومان
ماهانه

سرور مجازی OVH فرانسه RVSF06 - NVMe
 • فضا: ‌ 80 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ نامحدود
 • محل سرور: فرانسه
 • پردازنده: 4Core 2.3GHz
 • RAM: 12GB
 • کنترل پنل: ‌ انتخابی
 • تعداد آی پی: ‌ 1 عدد
 • دیتاسنتر: ‌ OVH France

شروع از

375,000 تومان
ماهانه

سرور مجازی HETZNER آلمان RVSG01 - NVMe
 • فضا: ‌ 30 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ نامحدود
 • محل سرور: آلمان
 • پردازنده: 2Core 2GHz
 • RAM: 4GB
 • کنترل پنل: ‌ انتخابی
 • تعداد آی پی: ‌ 1 عدد
 • دیتاسنتر: ‌ HETZNER Germany

شروع از

129,900 تومان
ماهانه

سرور مجازی HETZNER آلمان RVSG02 - NVMe
 • فضا: ‌ 40 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ نامحدود
 • محل سرور: آلمان
 • پردازنده: 3Core 2.2GHz
 • RAM: 6GB
 • کنترل پنل: ‌ انتخابی
 • تعداد آی پی: ‌ 1 عدد
 • دیتاسنتر: ‌ HETZNER Germany

شروع از

199,900 تومان
ماهانه

سرور مجازی HETZNER آلمان RVSG03 - NVMe
 • فضا: ‌ 80 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه: ‌ نامحدود
 • محل سرور: آلمان
 • پردازنده: 4Core 2.3GHz
 • RAM: 12GB
 • کنترل پنل: ‌ انتخابی
 • تعداد آی پی: ‌ 1 عدد
 • دیتاسنتر: ‌ HETZNER Germany

شروع از

343,900 تومان
ماهانه